تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - بگذارید و بگذرید

می‌گویند: "سنجاب ها غذاهای خود را در جایی مخفی می‌کنند و سپس آن‌ها را فراموش می‌کنند ."
به نظرم ،این نشانه‌ی   فرزانگی سنجاب‌ها است.
از آن‌ها باید راز و رمز گذاشتن و گذشتن را بیاموزیم.