تبلیغات
مدیریـــت آموزشـــی - عشق و جوانی در گلستان سعدی


گلستان سعدی

باب پنجم: در عشق و جوانی

حکایت
حسن میمندی را گفتند سلطان محمود چندین بنده صاحب جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی اند، چگونه افتاده است که با هیچ یک از ایشان میل و محبتی ندارد چنانکه با ایاز که حسنی زیادتی ندارد؟ گفت:  هرچه به دل فرو آید در دیده نکو نماید                                                هر که سلطان مرید او باشد

گر همه بد کند، نکو باشد                                                            وآنکه را پادشه بیندازد

کَسش از خیل خانه ننوازد                                                                                      کسی به دیده انکار گر نگاه کند

نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی                                                                                        و گر به چشم ارادت نگه کنی در دیو

فرشته‌ایش نماید به چشم کروبی*


*کروبی : مهتر فرشتگان